KVD
Tel.: +420 571 445 187 - kartonáž 
Tel.: +420 571 445 186 - přikrývky


 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej lepenek a kartonáže

 

KVD spol. s r. o

se sídlem Hovězí 699,756 01 Hovězí

identifikační číslo: 479 73 196

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5548

 (dále jen „prodávající“)

vydává v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto obchodní podmínky:

 

1. Úvodní ustanovení

2. Vznik kupní smlouvy

3. Předmět plnění

4. Doprava zboží

5. Dodání zboží

6. Kupní cena, platební podmínky

7. Balení a značení zboží

8. Výsekové a tiskové formy, grafické podklady a vzorky

9. Vady – odpovědnost a záruční doba

10. Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1-A

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti KVD spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) třetím osobám (dále jen „kupující“) vznikajícím na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy, dílčí smlouvy nebo jiné kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).

1-B

Tyto VOP jsou považovány za obchodní podmínky podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy, která se uzavírá v souladu s předmětem podnikání prodávajícího, pokud na ně tato smlouva odkáže.  Kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že se s VOP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1-C

Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.

1-D

VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v případě, že není uzavřena kupní nebo jiná obdobná smlouva, která se svými ujednáními od VOP odchyluje. Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní (tj. v rámcové kupní či v jednotlivé kupní smlouvě) či v jiné obdobné smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. 

1-E

Tyto VOP se vztahují pouze na právní vztahy mezi podnikateli, nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy, které jsou upraveny v ust. § 1810 a násl. NOZ.

 

 

2.  VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

 

2-A

Uzavřená kupní smlouva je jediným a úplným dokumentem mezi smluvními stranami v téže věci. Veškerá předchozí ujednání smluvních stran v téže věci, ať písemná či ústní, se uzavřením kupní smlouvy nahrazují. Kupní smlouva musí být uzavřena v písemné formě, popř. prostřednictvím emailové komunikace.

2-B

 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu, a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2-C

Proces uzavírání smlouvy bude zahájen v okamžiku, kdy kupující zašle prodávajícímu závaznou objednávku zboží, která musí obsahovat identifikaci kupujícího, přesné určení druhu a množství objednávaného zboží, navrhovaný termín, místo a způsob dodání zboží a cenu. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního množství na jednu objednávku.

2-D

 Prodávající zašle do 3 pracovních dnů od doručení závazné objednávky kupujícího kupujícímu návrh kupní smlouvy, v němž v případě nutnosti upřesní případné technické, cenové či jiné změny, a zašle jej elektronicky kupujícímu k akceptaci. K okamžiku doručení oboustranně podepsané smlouvy zpět prodávajícímu je ukončen proces uzavírání smlouvy a smlouva je k tomuto okamžiku uzavřena.

2-E

 Přijetí nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy ze strany kupujícího s výhradami či připomínkami nemá účinky akceptace návrhu smlouvy, ale považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího. Tento nový návrh kupujícího je prodávající oprávněn odmítnout či přijmout do 2 pracovních dnů od doručení (obdržení). Nebyl-li dodržen postup dle VOP při uzavírání smlouvy, avšak zboží bylo kupujícímu i tak dodáno, aplikují se tyto VOP i přesto na vzniklý smluvní vztah.2-F

Měnit, doplňovat či rušit kupní smlouvu lze pouze dodatky v písemné formě, popř. prostřednictvím emailové komunikace.

 

3.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 

3-A

 Zbožím se podle těchto VOP rozumí zboží dodané prodávajícím z plných strojních, skládačkových, vlnitých a kašírovaných lepenek. Jednotlivý druh zboží musí být vždy přesně specifikován v kupní smlouvě. Za zboží se nepovažuje odpad, který vznikl při zpracování, apod., pouze hotový výrobek.  

3-B

 Zboží musí svými technickými parametry a vlastnostmi odpovídat účelu sjednanému ve smlouvě a dále pak zákonným technickým normám pro tento druh výrobků.

3-C

 Rozměry zboží jsou stanoveny v mm v následujícím pořadí: délka x šířka x výška. Jedná se o vnitřní rozměry. Formáty se udávají v pořadí s uvedením šířky (směru vlákna, resp. po vlně) a délky (proti vláknu, resp. proti vlně).

3-D

 Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží výslovně uvedené a určené v kupní smlouvě.

 

4.  DOPRAVA ZBOŽÍ

 

4-A

 Místem, z něhož se přeprava dle těchto VOP uskutečňuje, se rozumí provozovna prodávajícího. Místem konečného určení je sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění. 

4-B

Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží na své náklady kupující. V případě jiného způsobu dopravy je kupující povinen převzetí zboží potvrdit na dodacím listu, nebo jiném dodacím dokladu. V opačném případě není prodávající povinen zboží kupujícímu předat a doprava se považuje za zmařenou z důvodu na straně kupujícího. Náklady za zmařenou dopravu jdou k tíži kupujícího.  

4-C

 V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného dopravce přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží tomuto veřejnému dopravci.

4-D

 Kupující je povinen odebrat předmět plnění (tj. objednané zboží) nejpozději do 3 pracovních dnů po sjednaném termínu dodání. V případě, že tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn účtovat za uskladnění zboží ve svém skladu skladné ve výši 30,- Kč za každý následující den a paletu uskladněného zboží. Toto ujednání neplatí, byla-li s kupujícím uzavřena písemná dohoda o zřízení konsignačního skladu na pojistné zásoby u vybraného zboží. Kupující je v tomto případě povinen v případě zrušení konsignačního skladu nebo vyřazení zboží z výroby všechny pojistné zásoby z tohoto skladu odebrat.

4-E

Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +-4 dny, není-li stanoveno písemně jinak. Termín dodání je stanoven ve prospěch prodávajícího, tzn, že plnění může nastat i před sjednaným termínem ve smlouvě či objednávce.

 

5.  DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5-A

 Kupující je povinen převzít zboží jen pokud odpovídá podmínkám sjednaným ve smlouvě.

5-B

 Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží formou statistické přejímky v místě provozovny prodávajícího. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího, popř. dopravcem. 

5-C

 Vzhledem k povaze zboží se dodávka považuje za řádně splněnou i v případě množstevní odchylky od objednaného množství zboží, a to následně: 

       objednávka do 1 000 ks                         povolená odchylka 10%

       objednávka nad 1 000 ks                       povolená odchylka 5%

 

Kupující je v takovém případě povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu za zboží skutečně dodané. 

5-D

O provedené přejímce zboží pořídí prodávající a kupující zápis (dodací list), ve kterém zaznamenají výsledek přejímacího řízení. V případě odmítnutí převzetí plnění kupujícím je kupující povinen uvést v zápisu o přejímce, že k převzetí zboží nedošlo, z jakých důvodů k němu nedošlo a jaký nárok dále požaduje.

5-E

Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající k potvrzení dodací list jako doklad o plnění.

5-F

Prodávající předá zboží dopravci kupujícího na základě písemného oprávnění k převzetí zboží. Dopravce stvrdí převzetí zboží. V případě, že dopravce oprávnění k převzetí zboží nepředloží, není prodávající povinen zboží naložit a nenese odpovědnost za nedodržení termínu dodání (není v prodlení se splněním své povinnosti dodat zboží včas).

 

6.  KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6-A

Dohoda o ceně vzniká uzavřením kupní smlouvy s uvedením ceny za jednotku zboží.

6-B

Cena zboží se sjednává jako cena smluvní. Kupní cena zboží je uváděna bez DPH.

6-C

 Kupující bere na vědomí, že cena sjednaná v uzavřené smlouvě může být v některých případech následně prodávajícím předložena k renegociaci, zejména u zboží s déletrvající dobou pro dodání s ohledem na možné náhlé změny v cenách vstupů (materiály, energie apod.) pro prodávajícího, k nimž by došlo po uzavření kupní smlouvy. V případě takové náhlé změny cen vstupů na straně prodávajícího oznámí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu tuto skutečnost s návrhem nové výše kupní ceny. Kupující může:

a)       vyslovit souhlas s nově navrženou kupní cenou – v takovém případě platí, že je kupní smlouva uzavřena s touto novou kupní cenou,

b)      odmítnout nově navrženou kupní cenu – v takovém případě se kupní smlouva od počátku ruší, pokud však prodávající sezná, že by pro něj nerealizovaná kupní smlouva vedla k větší ztrátě než kupní smlouva s původní kupní cenou (např. pokud prodávající již naskladní materiál pořízený za vyšší než původně kalkulovanou cenu vstupů), má prodávající právo do 5 pracovních dní od odmítnutí nově navržené kupní ceny vyrozumět kupujícího, že i přes vnější okolnosti souhlasí s původně sjednanou kupní cenou a v takovém případě tedy trvá kupní smlouva s původně sjednanou kupní cenou,   

c)       nevyjádřit se (jednoznačně) k nově navržené kupní ceně do 5 pracovních dní od oznámení prodávajícího s návrhem nové kupní ceny – v takovém případě platí, že je kupní smlouva uzavřena s touto novou kupní cenou, o tomto následku však musí prodávající kupujícího v oznámení o návrhu nové kupní ceny vyrozumět.

 Pro oznámení a další komunikaci v souvislosti s úpravou ceny dle tohoto odstavce se vyžaduje písemná forma, popř. emailová komunikace.

 Smluvní strany se dohodly, že v případě zrušení kupní smlouvy podle tohoto odstavce vylučují svá práva na případnou náhradu škody a další sankční plnění, která by se měla odvíjet z takové související nerealizované kupní smlouvy, resp. se smluvní strany pro vyloučení pochybností takového práva na náhradu škody a dalších sankčních plnění vzdávají.6-D

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to připsáním částky na účet prodávajícího v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Není-li kupní cena sjednána, zavazuje se zaplatit kupující cenu dle ceníku prodávajícího. Není-li takového ceníku (či zboží není v ceníku obsaženo), zavazuje se zaplatit kupující cenu obvyklou.

6-E

 Pokud kupujícím nebude kupní cena za jakékoliv dodávky realizované i v minulém období i z jiných smluvních vztahů úplně a včas zaplacena, není prodávající povinen do doby úhrady všech splatných pohledávek vůči kupujícímu dodat kupujícímu zboží ve stanoveném termínu a je oprávněn vázat dodání zboží na splnění povinnosti uhradit všechny splatné pohledávky, příp. na povinnost uhradit kupní cenu předem. Prodávající je navíc oprávněn v případě prodlení kupujícího s úhradou splatných pohledávek od všech kupních smluv uzavřených s kupujícím odstoupit. 

6-F

V případě prodlení s placením kupní ceny dle faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do částky 15% hodnoty dodávky, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1971 NOZ. Smluvní strany se dále dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

6-G

 V případě, že je sjednáno zaplacení kupní ceny nebo její části předem, považuje se nedodržení termínu splatnosti zálohové faktury za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

6-H

 Při cenách stanovených v jiných měnách než Koruna česká má kupující i prodávající právo vyzvat druhou stranu k jednání o změně cen v případě, že dojde ke změně kurzu Kč/sjednané měně o ±1% od úrovně uvedené v kupní smlouvě či platné v den uzavření kupní smlouvy.

6-I

Prodávající si se souhlasem kupujícího vyhrazuje převod vlastnického práva ke zboží teprve k okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví).

6-J

 Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

7.  BALENÍ A ZNAČENÍ ZBOŽÍ

 

7-A

Palety EUR, standard, atypické palety nebo plastové palety a plné vratné rámečky (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) budou kupujícímu účtovány za předem dohodnutou cenu dle typu palet a rámečků.

7-B

 V případě, že kupující palety dodá prodávajícímu do 60 dnů od dodání zboží ke zpětnému odběru (prodeji), bude mu na tuto částku vystaven dobropis, nevystaví-li kupující fakturu. V případě vrácení palet kupujícím převezme prodávající vrácené palety spolu s dodacím listem pouze v původním stavu a odpovídající kvalitě a bez poškození. Pokud palety nebudou odpovídat požadované kvalitě a budou poškozené, je prodávající oprávněn jejich převzetí odmítnout a palety budou vráceny zpět na náklady kupujícího nebo budou podle výhradní volby prodávajícího převedeny do jiné kategorie odpovídající kvalitě. K 31.12. příslušného kalendářního roku musí být konto vždy srovnané.

7-C

Zboží bude baleno tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy (standardně 2x páskováno). 

7-D

Způsob balení zboží vyplývá z jeho charakteru. Standartní balící materiál je PVC fólie, vázací pásky, lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení. Kupující je povinen obaly zlikvidovat v souladu s legislativou a předpisy.

 

8.  VÝSEKOVÉ A TISKOVÉ FORMY, GRAFICKÉ PODKLADY A VZORKY

 

8-A
V případě, kdy byly k výrobě použity a kupujícím zaplaceny výrobní nástroje (výsekové, tiskové nástroje a štočky a litografie) je povinen prodávající tyto výrobní nástroje uskladnit po poslední výrobě ve lhůtě 12 měsíců bezplatně. V případě, že uplyne 12měsíční lhůta, kdy nebyly nástroje použity je kupující povinen na vlastní náklady odvézt toto zboží. V případě, že kupující tak neučiní, je prodávající oprávněn zlikvidovat toto zboží a vzniklé náklady vyfakturovat kupujícímu, bez povinnosti informovat o této skutečnosti kupujícího.

8-B

Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z právních a jiných závazných předpisů o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

8-C

 Prodávající si se souhlasem kupujícího vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo na veškeré výsekové a tiskové formy, grafické podklady a vzorky, jakož i výkresovou dokumentaci a podobné podklady vztahující se k dodávanému zboží, pokud nebyly dodány nebo plně uhrazeny kupujícím.  

 

8-D

Pokud nebyly výsekové nebo tiskové formy dodány kupujícím, uhradí tento prodávajícímu náklady na jejich zhotovení.

 

9.  VADY - ODPOVĚDNOST A ZÁRUČNÍ DOBA

9-A

Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas.

9-B

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží. Pokud kupující zjistí vadu zboží, je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží) písemně veškeré vady zboží prodávajícímu oznámit. Písemné oznámení vady musí obsahovat identifikaci příslušné objednávky nebo číslo faktury nebo dodacího listu, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zároveň musí kupující doložit paletizační lístky z palet, na nichž bylo zboží s vadami uloženo. Vadný výrobek musí být prodávajícímu předán nebo předveden ve stavu, v němž byla vada zjištěna.

9-C

Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. NOZ. Způsob odstranění vad sjedná prodávající a kupující v reklamačním protokolu. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. V případě oprávněné reklamace odstranitelné vady je prodávající povinen tuto odstranit do 10 dnů, je-li to technicky možné.

9-D

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé bez zavinění prodávajícího, zejména za vady vzniklé zejména v důsledku nesprávného zacházení, uskladnění, užívání, montáže, chybnou funkcí zařízení u kupujícího, nedostatky v údržbě aj. Rovněž jsou ze záruky vyloučeny vady způsobené nahodilou událostí, vyšší mocí, třetí osobou a běžným opotřebením výrobku.

9-E

Prodávající, tj. společnost KVD spol. s r.o. poskytuje na své výrobky záruku za jakost po dobu 6 měsíců, a to za podmínek dodržení všech skladovacích podmínek, které jsou součástí těchto obchodních podmínek.

9-F

Výrobky a zboží jsou vyrobeny z papírových materiálů, a proto jsou citlivé na podmínky skladování, zejména pak teplotu a vlhkost. 

Při dodržení níže uvedených podmínek jsou garantovány optimální vlastnosti materiálů: 

-          Skladujte výrobky a zboží v uzavřených prostorách a teplotách od 10°C do 25°C. 

-          Chraňte výrobky a zboží před přímým slunečním svitem.

-          Vyvarujte se prudkých výkyvů teplot při skladování.

-          Výrobky a zboží aklimatizujte 1-5 dní ve zpracovatelské hale a rozbalte až před zpracováním.

-          Ideální podmínky pro zpracování jsou 15 – 25°C a 55 – 65% relativní vlhkosti.

 

10.  VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10-A

Výrobky námi uváděné na trh nejsou primárně určené pro styk s potravinami, obaly určené pro styk s potravinami jsou pouze obaly na pizzu u kterých to uvádíme. Po předchozí domluvě můžeme zajistit certifikát k danému obalu určenému pro přímý styk s potravinami.

10-B

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za jakékoli nesplnění povinnosti ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala po vzniku závazku nezávisle na vůli povinné strany a bránila ji ve splnění její povinnosti („vyšší moc“). Za vyšší moc se považují zejména požár, bouře, povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, sabotáž, epidemie, karanténní omezení, embarga apod. 

10-C

Každá ze stran se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění jejích povinností.

10-D

V případě, že působení vyšší moci je delší než 3 měsíce, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

 

10-E

Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných v souvislosti s plněním dle smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace (povinnost mlčenlivosti).

10-F

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace §1798-1801 NOZ.

10-G

Smluvní vztahy, neupravené těmito VOP, kupní ani rámcovou či jinou obdobnou smlouvou se řídí platným právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany vylučují aplikaci Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem mezinárodního soukromého práva. Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc a příslušnost soudů České republiky, místní příslušnost bude dána místem sídla prodávajícího ke dni podání žaloby.

10-H

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí pro smírné vyřešení sporů vznikajících ze vztahů prodávajícího a kupujícího nebo v souvislosti s nimi. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí věcně příslušnému soudu místně příslušnému dle sídla prodávajícího.

10-CH

Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP upravit nebo doplnit, případně nahradit zcela novými VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

11-I

Ustanovení týkajícího se pandemie koronaviru:

Nebude-li dodavatel moci dočasně plnit své smluvní povinnosti (tj. dodání sjednaného plnění odběrateli v dohodnutém termínu) v důsledku pandemie koronaviru, posouvá se o dobu trvání této překážky termín plnění dle smlouvy. Pro účely této smlouvy se má za to, že dodavatel není schopen dočasně v důsledku pandemie koronaviru plnit své smluvní povinnosti zejména v následujících případech:

  • v důsledku rozhodnutí vlády ČR, ministerstva zdravotnictví ČR či jiných orgánů veřejné moci (např. krajská hygienická stanice) dojde k uzavření závodu dodavatele, či jeho podstatné části, s tím, že termín plnění dle smlouvy se posunuje o dobu trvání této uzávěrky,
  • v souvislosti s pandemií koronaviru nebude schopna, příp. nebude moci, podstatná část zaměstnanců dodavatele plnit své pracovní povinnosti (např. z důvodu karantény, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, apod.), přičemž za podstatnou část zaměstnanců dodavatele se pro tyto účely rozumí více než 50 % zaměstnanců dodavatele.

           (dále jen společně jako „Překážky v plnění smluvních povinností“). 

Nastane-li některá z výše popsaných Překážek v plnění smluvních povinností, kvůli níž nebude moci dodavatel dočasně plnit své smluvní povinnosti (tj. dodání sjednaného plnění odběrateli v dohodnutém termínu), je povinen dodavatel o této skutečnosti a o předpokládané délce trvání překážky neprodleně písemně informovat odběratele. Dodavatel je rovněž povinen odběratele neprodleně písemně informovat o odpadnutí dané překážky a o novém terminu plnění."